Danfoss Link CC – Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Zřeknutí se práv

Danfoss Link App – Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Zřeknutí se práv

1. Licence Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Zřeknutí se práv („Smlouva“) je uzavírána mezi společností Danfoss A/S nebo jejími přidruženými společnostmi (každý takový jednotlivý subjekt je dále označován jako „Danfoss“) a vámi, jako koncovým uživatelem („Vy“ nebo „Uživatel“). V této Smlouvě označuje termín „Přidružená společnost“ entitu, která je přímo či nepřímo ovládána společností Danfoss A/S pomocí podílů nebo hlasovacích práv. Po přijetí této Smlouvy vám Danfoss udělí omezenou, neexkluzivní, nepřenosnou, bezplatnou, celosvětově platnou licenci („Licence“) na nainstalování a použití aplikace Danfoss Link App („Aplikace“), kterou můžete používat v libovolném zařízení, které vlastníte nebo ovládáte. Licence je udělována na základě souhlasu Uživatele s následujícími ustanoveními a dokumenty:

a) Podmínky této Smlouvy

b) Smluvní podmínky společnosti Danfoss (k dispozici na www.Danfoss.com)

c) Zásady ochrany osobních údajů společnosti Danfoss (k dispozici na www.Danfoss.com)

2. Souhlas s použitím dat Nainstalováním a používáním Aplikace vyjádříte souhlas s tím, že Danfoss může shromažďovat, používat, registrovat a ukládat informace týkající se požadavků na vytápění, uživatelských žádaných hodnot, IP adres, atributů softwaru a hardwaru, chyb připojení a uživatelských interakcí. Danfoss použije tyto informace ke zlepšení výchozích nastavení a zvýšení výkonu Aplikace.

3. Vlastnická práva Nainstalováním a používáním Aplikace vyjádříte souhlas s tím, že Danfoss může shromažďovat, používat, registrovat a ukládat informace týkající se požadavků na vytápění, uživatelských žádaných hodnot, IP adres, atributů softwaru a hardwaru, chyb připojení a uživatelských interakcí. Neshromažďujeme osobní kontaktní informace, například adresy a jména. Jedinou osobní informací, kterou společnost Danfoss zpracovává, je IP adresa uživatele. Tyto informace se používají k analýze způsobu používání aplikace uživatelem a nebudou sdíleny nebo prodávány třetím stranám. Společnost Danfoss tyto informace zpracovává za účelem zlepšení uživatelského komfortu, vylepšení Aplikace a z bezpečnostních důvodů. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom tyto informace zpracovávali, musíte aplikaci odinstalovat, protože bez nich nemůžeme poskytovat výše popsané služby.

Obecné dotazy týkající se zpracování osobních údajů můžete zasílat do Globální kanceláře společnosti Danfoss pro ochranu dat, na adresu: GDPO@danfoss.com

4. Komponenty třetích stran Aplikace může zahrnovat některé softwarové komponenty třetích stran („Komponenty třetích stran“), včetně komponent open source a bezplatného softwaru, přičemž každá komponenta má vlastní copyright a vlastní licenční podmínky („Licence třetí strany“). Seznam zahrnutých komponent softwaru a jejich příslušných licencí je uveden v odstavci Licence Open source. Pokud jakákoli Licence třetí strany uděluje Uživateli práva k použití, kopírování nebo úpravám Komponenty Open Source, která jsou širší nebo užší než práva udělená touto Smlouvou, mají taková práva přednost před právy a omezeními udělenými touto Smlouvou výhradně pro dané Komponenty třetí strany.

5. Zřeknutí se záruky Tato Licence je poskytována „tak jak je“ a „jak je k dispozici“ pouze pro určené účely stanovené společností Danfoss a jakékoli použití je na vlastní riziko uživatele. Aplikace a generované výsledky a informace tudíž nenahrazují technické informace, ale Uživatel je musí ověřit; nejedná se o sliby a nelze na ně spoléhat jako na přesná data nebo analýzy. Danfoss se zříká veškerých záruk a podmínek souvisejících s Aplikací, výslovných, předpokládaných nebo zákonných, včetně, mimo jiné, podmínek obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, přesnosti a neporušení práv třetích stran. Danfoss neručí za to, že Aplikace splní vaše požadavky a že její provoz bude nepřerušovaný a bezchybný.

6. Omezení odpovědnosti V rozsahu povoleném zákonem neponese Danfoss za žádných okolností odpovědnost za žádné přímé, speciální, nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, škod na majetku, škod ze ztráty úspor nebo zisků nebo ztráty dat způsobených použitím Aplikace.

7. Různé Licence bude automaticky ukončena v případě, že Uživatel poruší jakékoli ustanovení této Smlouvy. Danfoss může ukončit Licenci dle vlastního uvážení bez předchozího upozornění.

Tato Smlouva a Licence podléhají dánskému hmotnému právu. Jakékoli spory vzniklé na základě této smlouvy nebo ve spojitosti s ní budou řešeny výhradně v jurisdikci dánských soudů.