DanfossLinkAppTerms

„Danfoss Link App“ – galutinio vartotojo licencijos sutartis ir atsakomybės atsisakymas

1. Licencija Ši galutinio vartotojo licencijos sutartis ir atsakomybės atsisakymas („Sutartis“) sudaromi tarp „Danfoss“, A/S, arba jos dukterinių kompanijų (kurių kiekviena vadinama „Danfoss“), ir Jūsų kaip galutinio vartotojo ( „Jūs“ arba „Vartotojas“). Šioje sutartyje „Dukterinė kompanija“ reiškia subjektą, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai akcijomis arba balsavimo teisėmis valdo „Danfoss“, A/S.

Priėmus šią Sutartį, „Danfoss“ Jums suteikia ribotą, neišskirtinę, neperduodamą, nemokamą pasaulinę licenciją („Licencija“) įdiegti ir naudoti „Danfoss Link App“ („Programa“) savo asmeniniams tikslams bet kuriame prietaise, kurį Vartotojas turi ar valdo. Licencija suteikiama su sąlyga, kad Vartotojas laikysis:

a) Šios Sutarties sąlygų

b) „Danfoss“ naudojimo sąlygų (pateiktos www.Danfoss.com)

c) „Danfoss“ privatumo politikos (pateiktos www.Danfoss.com).

2. Įdiegdami ir naudodami programą, Jūs sutinkate, kad „Danfoss“ gali rinkti, naudoti, registruoti ir saugoti informaciją, susijusią su Jūsų šilumos poreikiu, vartotojo nustatymais, IP adresais, programinės įrangos ir techninės įrangos savybėmis, ryšio klaidomis ir vartotojo sąveika. Mes nerenkame asmeninės kontaktinės informacijos, pvz., adresų ir vardų. Vienintelė „Danfoss“ apdorojama asmeninė informacija yra naudotojo IP adresas. Ši informacija naudojama analizuoti, kaip naudotojas naudoja programėlę, ir ji nebus bendrinama arba parduodama trečiosioms šalims. Šią informaciją „Danfoss“ apdoroja siekdama pagerinti vartotojo patirtį, paspartinti programėlę ir saugumo sumetimais. Jeigu nesutinkate, kad mes naudotume šią informaciją, programėlę būtina pašalinti, nes be šios informacijos negalime teikti anksčiau nurodytų paslaugų

Bendrojo pobūdžio klausimus apie asmeninių duomenų apdorojimą galima persiųsti „Danfoss“ pasauliniam duomenų apsaugos biurui adresu: GDPO@danfoss.com

3. Nuosavybės teisės Licencijoje ir Programoje yra patentuotos informacijos, kuri priklauso „Danfoss“ ir kurią saugo atitinkamos intelektinės nuosavybės teisės. Išskyrus atvejus, kuriems šiuo dokumentu suteikiamas išskirtinis leidimas, tokia „Danfoss“ informacija negali

i. būti naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus šios Sutarties laikymąsi;

ii. būti kopijuojama arba atkuriama bet kokia forma; arba

iii. būti keičiama, nuomojama, nuomojama pagal išperkamosios nuomos sutartį, parduodama, platinama arba naudojama komerciniais tikslais.

„Danfoss“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti, sustabdyti, pašalinti arba išjungti Vartotojo prieigą. „Danfoss“ pavadinimas, „Danfoss“ logotipas ir kiti „Danfoss“ prekių ženklai, atvaizdai ir logotipai yra „Danfoss“ arba jos dukterinių kompanijų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Vartotojui nėra suteikiamos jokios teisės ar licencijos, susijusios su šiais prekių ženklais.

4. Trečiosios šalies komponentai Programoje gali būti tam tikrų trečiosios šalies programinės įrangos komponentų („Trečiosios šalies komponentai“), įskaitant atvirus šaltinius ir nemokamus programinės įrangos komponentus, kurių kiekvienam galioja jų autorių teisės ir jų licencijos sąlygos („Trečiosios šalies licencija“). Sudėtyje esančių Programinės įrangos Komponentų ir atitinkamų jų licencijų sąrašą galite rasti skyriuje „Atvirų šaltinių licencijos“. Tuo atveju, jei pagal Trečiosios šalies licencija Vartotojui suteikiamos teisės naudoti, kopijuoti ar keisti Atviro šaltinio Komponentus yra platesnės ar siauresnės nei šia Sutartimi suteikiamos teisės, tuomet tokios teisės yra viršesnės už šia Sutartimi nustatomas teises ir apribojimus (tai galioja tik tokiems Trečiosios šalies komponentams).

5. Atsakomybės dėl garantijos atsisakymas Ši Licencija yra suteikiama tik „Danfoss“ numatytiesiems tikslams, remiantis galimybės ir prieinamumo pagrindu. Visa naudojimo rizika tenka Vartotojo atsakomybei. Sugeneruota Programa, rezultatai ir informacija negali pakeisti techninės konsultacijos, juos turi patikrinti Vartotojas. Jų negalima laikyti pažadu ir jais negalima kliautis kaip tiksliais duomenimis ar analize. „Danfoss“ nepripažįsta jokių sąlygų ir nesuteikia jokios garantijos dėl šios Programos, nei išreikštos, nei numanomos, nei numatytos įstatymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo, patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, tikslumo ir trečiųjų šalių teisių pažeidimo. „Danfoss“ negarantuoja, kad Program atitiks jūsų reikalavimus, arba kad ji veiks nepertraukiamai ir be klaidų.

6. Atsakomybės apribojimas Kiek nedraudžia įstatymai, jokiu atveju „Danfoss“ nėra atsakinga už tiesioginę, specifinę, netiesioginę ar pasekminę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant žala nuosavybei, žala santaupoms ar pelnui, duomenų praradimu, atsirandančiu dėl bet kokio Programos naudojimo.

7. Kita Licencija automatiškai nutraukiama Vartotojui pažeidus bet kurią šios Sutarties sąlygą. „Danfoss“ gali nutraukti Licenciją tik savo nuožiūra be išankstinio perspėjimo.

Šią Sutartį ir Licenciją reglamentuoja Danijos materialinė teisė. Bet kokie dėl šios Sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai turi būti teikiami išskirtinai tik Danijos teismų jurisdikcijai.