Danfoss Link App – Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker en disclaimer

Danfoss Link App – Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker en disclaimer

1. Licentie
Deze licentieovereenkomst voor de eindgebruiker en disclaimer ("overeenkomst") wordt gesloten tussen Danfoss A/S of de aan haar gelieerde bedrijven (hierna beide aangeduid als "Danfoss") en u als een eindgebruiker ("u" of "gebruiker"). In deze overeenkomst betekent ''gelieerd bedrijf'' een entiteit waarover Danfoss A/S direct of indirect zeggenschap heeft, hetzij door aandelen hetzij door stemrechten.

Na aanvaarding van deze overeenkomst verleent Danfoss u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie (''licentie'') om de Danfoss Link App (''applicatie'') voor gebruik door de gebruiker te installeren en te gebruiken op elk apparaat waarvan de gebruiker eigenaar is of dat hij/zij bedient. De licentie wordt verleend op voorwaarde dat de gebruiker zich houdt aan:
a) de bepalingen van deze overeenkomst,
b) de gebruiksvoorwaarden van Danfoss (beschikbaar op www.Danfoss.com),
c) het privacybeleid van Danfoss (beschikbaar op www.Danfoss.com).

2. Toestemming voor gebruik van gegevens
Door de applicatie te installeren en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Danfoss gegevens over uw verwarmingsbehoeften, gebruikersinstellingen, IP-adressen, software- en hardwarekenmerken, verbindingsfouten en gebruikerscommunicatie kan verzamelen, gebruiken, registreren en opslaan. Wij verzamelen geen persoonlijke contactgegevens zoals adressen of namen. De enige persoonlijke informatie die Danfoss verwerkt, is het IP-adres van de gebruiker. Die informatie wordt gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij het gebruik van de app te analyseren en wordt niet gedeeld met of verkocht aan derden. Danfoss verwerkt dergelijke informatie om de gebruikerservaring en prestaties van de applicatie te verbeteren en de applicatie veiliger te maken. Hebt u liever niet dat we dergelijke informatie verzamelen, dan moet u de app verwijderen, aangezien we bovenstaande diensten niet kunnen leveren zonder die informatie.

Algemene vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u sturen aan het Danfoss Global Data Protection Office via GDPO@danfoss.com

3. Eigendomsrechten
Deze licentie en de applicatie bevatten bedrijfseigen informatie die eigendom is van Danfoss en beschermd wordt door toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten. Behalve zoals uitdrukkelijk in dit document toegestaan, mag dergelijke Danfoss-informatie hierin niet
i. worden gebruikt voor enig doel behalve in naleving van deze overeenkomst,
ii. in enige vorm worden gekopieerd of gereproduceerd, en niet
iii. worden aangepast, verhuurd, geleased, verkocht, gedistribueerd of commercieel worden geëxploiteerd.

Danfoss behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. De Danfoss-naam, het Danfoss-logo en andere Danfoss-handelsmerken, afbeeldingen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Danfoss en de aan haar gelieerde bedrijven. De gebruiker wordt geen recht of licentie verleend met betrekking tot dergelijke handelsmerken.

4. Licenties voor componenten van derden
De applicatie kan softwarecomponenten van derden ("componenten van derden") bevatten, waaronder gratis en opensourcesoftwarecomponenten, die elk hun eigen copyright en eigen licentievoorwaarden hebben ("licentie van derden"). Een lijst van meegeleverde softwarecomponenten en de bijbehorende licenties vindt u onder Opensourcelicenties.

Voor zover een licentie van derden de gebruiker rechten verleent voor het gebruiken, kopiëren en aanpassen van de opensourcecomponent, die omvangrijker of minder omvangrijk zijn dan de rechten die in deze overeenkomst worden verleend, dan hebben dergelijke rechten voorrang op de rechten en beperkingen die in deze overeenkomst worden verleend, maar alleen met betrekking tot dergelijke componenten van derden.

5. Garantiedisclaimer
Deze licentie wordt verstrekt op "as is"-basis (als zodanig) en "as available"-basis (als beschikbaar) voor de beoogde doeleinden zoals uitsluitend door Danfoss bepaald, en elk gebruik daarvan is uitsluitend op risico van de gebruiker. De applicatie, en de resultaten en informatie die daarbij worden gegenereerd, kunnen technisch advies niet vervangen, maar moeten door de gebruiker worden geverifieerd; het zijn geen toezeggingen en er moet niet op worden vertrouwd als zijnde nauwkeurige gegevens of analyses.

Danfoss wijst alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de applicatie, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, af, inclusief, maar niet beperkt tot, voorwaarden van verkoopbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en niet-inbreuk op rechten van derden. Danfoss garandeert niet dat de applicatie aan uw vereisten zal voldoen of dat de werking ervan ononderbroken of foutvrij zal zijn.

6. Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover niet verboden bij de wet, zal Danfoss in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor directe, speciale, indirecte of gevolgschade, in welke vorm dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade aan eigendom, schade door gemiste besparingen of misgelopen winst, of verlies van gegevens voortvloeiend uit het gebruik van de applicatie.

7. Overig
De licentie vervalt automatisch bij schending door de gebruiker van enige bepaling van deze overeenkomst. Danfoss kan de Licentie naar eigen oordeel zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

Deze overeenkomst en de licentie vallen onder het materiële recht van Denemarken. Elk geschil dat uit of in verband met deze overeenkomst ontstaat, zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Denemarken.