Danfoss Link CC — umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego

Aplikacja Danfoss Link — umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego

1. Licencja Ta umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego („Umowa”) wiąże firmę Danfoss A/S lub jej podmioty zależne („Danfoss”) z użytkownikiem końcowym („Użytkownik”). W tej umowie „Podmiot zależny” oznacza jednostkę bezpośrednio lub pośrednio kontrolowaną przez firmę Danfoss A/S jako właściciela udziałów lub prawa do głosowania. Po zaakceptowaniu tej umowy firma Danfoss udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszonej, pozbawionej honorariów autorskich, obowiązującej na całym świecie licencji („Licencja”) na instalowanie i używanie aplikacji Danfoss Link App („Aplikacja”), z której użytkownik może korzystać na dowolnym posiadanym lub kontrolowanym przez siebie urządzeniu. Licencja jest udzielana użytkownikowi zgodnie z:

a) Warunkami niniejszej umowy

b) Warunkami korzystania z produktów Danfoss (dostępnych na stronie www.danfoss.com)

c) Polityką prywatności firmy Danfoss (dostępnych na stronie www.danfoss.com)

2. Instalując aplikację i używając jej, użytkownik zgadza się, aby firma Danfoss gromadziła, rejestrowała, przechowywała i przetwarzała informacje dotyczące jego wymagań związanych z ogrzewaniem, ustawień, adresów IP, atrybutów oprogramowania/urządzeń, błędów połączeń oraz interakcji. Firma nie gromadzi danych osobowych, takich jak adresy czy nazwiska. Jedyne dane osobowe przetwarzane przez firmę Danfoss to adresy IP użytkowników. Informacje te są wykorzystywane do analizy zachowań związanych z użytkowaniem aplikacji i nie zostaną ujawnione ani sprzedane osobom trzecim. Informacje tego typu są wykorzystywane przez firmę Danfoss do udoskonalania działania aplikacji, poprawy jakości jej użytkowania, a także ze względów bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie tych informacji, musi odinstalować aplikację, ponieważ bez zgody nasza firma nie może dostarczać wyżej wymienionych usług.

Pytania ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Biura ds. ochrony danych firmy Danfoss na adres: GDPO@danfoss.com

3. Prawa do zastrzeżonych informacji Ta licencja i ta aplikacja zawierają zastrzeżone informacje stanowiące własność firmy Danfoss i chronione przez odpowiednie przepisy dotyczące własności intelektualnej. Poza przypadkami jawnie dozwolonymi w tym dokumencie takie informacje firmy Danfoss nie mogą być i. używane do żadnych innych celów niezgodnych z tą umową, ii. kopiowane ani powielane w żaden sposób, iii. modyfikowane, wypożyczane, dzierżawione, sprzedawane, rozpowszechniane ani używane w celach komercyjnych. Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia dostępu użytkownika w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Nazwa i logo Danfoss oraz inne znaki towarowe, grafiki i logo firmy Danfoss są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Danfoss albo jej podmiotów zależnych. Użytkownik nie otrzymuje prawa ani licencji do korzystania z tych znaków towarowych.

4. Elementy innych firm Aplikacja może zawierać elementy oprogramowania innych firm („Elementy innych firm”), w tym elementy oprogramowania bezpłatnego i open source, z których każdy jest oddzielnie objęty prawem autorskim i ma własne warunki licencji („Licencja innej firmy”). W części licencje open source można znaleźć listę użytych elementów oprogramowania i ich licencji. W przypadkach, gdy licencja innej firmy udziela użytkownikowi praw do użytkowania, kopiowania i modyfikowania elementu open source w zakresie szerszym lub węższym niż niniejsza umowa, tak zmienione prawa mają pierwszeństwo względem praw i ograniczeń wynikających z niniejszej umowy, ale wyłącznie w kontekście tych elementów innych firm.

5. Wyłączenie gwarancji Ta licencja jest oferowana w stanie takim jak jest i w miarę dostępności na potrzeby określone wyłącznie przez firmę Danfoss. Użytkownik korzysta z niej w całości na własne ryzyko. Aplikacja i uzyskane dzięki niej wyniki oraz informacje nie mogą zastąpić porad technicznych i wymagają weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią one przyrzeczeń i nie należy na nich polegać jako na dokładnych danych czy analizach. Firma Danfoss wyklucza wszelkie gwarancje i warunki dotyczące aplikacji, czy to wyrażone bezpośrednio, dorozumiane, czy ustawowe, między innymi gwarancje dotyczące wartości handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszenia praw innych podmiotów. Firma Danfoss nie gwarantuje, że aplikacja spełni wymagania użytkownika. Nie gwarantuje też jej nieprzerwanego, bezbłędnego działania.

6. Ograniczenie odpowiedzialności W zgodzie z obowiązującymi przepisami w żadnym przypadku firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie czy wynikowe szkody związane z użytkowaniem aplikacji. Dotyczy to między innymi, bez ograniczeń, utraty mienia, oszczędności, zysków czy danych w wyniku stosowania aplikacji w jakikolwiek sposób.

7. Inne Licencja ta ulega automatycznemu cofnięciu w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków umowy. Firma Danfoss może cofnąć tę licencję według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia.

Ta umowa i ta licencja podlegają przepisom prawa materialnego Danii. Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub w związku z nią będą rozpatrywane wyłącznie w jurysdykcji sądów Danii.